Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Statut Klubu Wysokogórskiego Warszawa

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie jest klubem sportowym, nosi nazwę Klub Wysokogórski Warszawa i zwany jest w dalszej treści statutu Klubem.

§ 2.

1. Terenem działania Klubu jest Polska, a siedzibą władz Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Klub może działać poza granicami Polski, o ile na taką działalność zezwala prawo danego państwa.

§ 3.

Klub działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie oraz niniejszego statutu. Klub posiada osobowość prawną i powołany jest na czas nieokreślony.

§ 4.

Klub może być członkiem innych organizacji.

§ 5.

Klub używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia i może posiadać odznaki organizacyjne.

§ 6.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać biura.

Rozdział 2.
Cele i sposoby ich realizacji.

§ 7.

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej (alpinistyczno-jaskiniowej), jako działalności sportowej lub rekreacyjnej oraz upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów wspinaczkowych i górskich, także wśród dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami.

§ 8.

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,
2) popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej, treningowej, zawodniczej, wyjazdowej i wyprawowej w kraju i za granicą,
3) organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów, itp.,
4) wspieranie i współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
5) czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków,
6) współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,
7) propagowanie i popularyzowanie alpinizmu,
8) organizowanie i udzielanie pomocy osobom uprawiającym alpinizm lub inne sporty oraz bliskim tych osób,
9) inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. O przedmiocie działalności gospodarczej i jej rozpoczęciu lub zakończeniu decyduje Zarząd Klubu.

Rozdział 3.
Członkowie Klubu.

§ 9.

1. Członkiem Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni, którzy złożą pisemną deklarację, opłacą wpisowe i zostaną wpisani do rejestru członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
2. Członkiem Klubu może być cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. uczestników,
3. honorowych.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia i której kandydatura została zaakceptowana uchwałą Zarządu Klubu.

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków, wykonywanego osobiście lub przez pełnomocnika,
2. uczestnictwa w imprezach alpinistycznych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub oraz korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu,
3. noszenia odznaki członkowskiej Klubu.

§ 13.

1. Członkiem uczestnikiem może zostać osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat i której kandydatura została zaakceptowana uchwałą Zarządu Klubu. Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać członkami uczestnikami po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych kandydata na członka.
2. Członkowie uczestnicy, posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu członków.

§ 14.

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu, lub które położyły znaczne zasługi na rzecz Klubu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15.

Członkowie Klubu obowiązani są do:
1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,
2. przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,
3. przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,
4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd Klubu (z wyjątkiem członków honorowych),
5. informowania Zarządu o zmianie adresu i danych osobowych.

§ 16.

1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa,
2) skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku nieopłacenia składek, pomimo wezwania przez Zarząd do uregulowania zaległości i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na zapłacenie takiej zaległości. Skreślenie może zostać uchylone na wniosek skreślonego członka, po uregulowaniu składki za rok bieżący,
3) wykluczenia, na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, jeśli członek Klubu w sposób istotny naruszył interesy Klubu lub postanowienia niniejszego statutu, lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych,
4) śmierci członka.
2. Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu z Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 4.
Władze Klubu.

§ 17.

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków może być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Prezesa, a następnie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie zmian w statucie,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia,
7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu,
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Klubu.

§ 21.

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz honorowi.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście oraz członkowie uczestnicy.

§ 22.

1. Członek Klubu (zwyczajny i honorowy) może udzielić innemu członkowi pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania za niego czynnego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
2. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej lub formy dokumentowej.
3. Członek Klubu udzielający pełnomocnictwa w formie dokumentowej informuje o tym Zarząd, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany każdorazowo w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków w terminie w nim wskazanym.
4. Kopie lub wydruki pełnomocnictw dołączane są do protokołu Walnego Zebrania Członków.
5. Zarząd przygotowuje wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 i dołącza go do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
6. Pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż jednego członka Klubu.

§ 23.

1. O terminie, formie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub przez umieszczenie na stronie internetowej Klubu.

§ 24.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 25.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane raz na trzy lata celem wyboru nowych władz Klubu oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, natomiast Walne Zebranie Sprawozdawcze – raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Klubu,
2) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może również odwoływać i powoływać członków władz Klubu w razie, gdyby powstała taka potrzeba.

§ 26.

1. Zarząd składa się z 7 do 12 członków w tym z Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala Walne Zebranie.
2. Członkowie Zarządu, a w szczególności Prezes, muszą posiadać udokumentowane doświadczenie we wspinaczce górskiej. Dopuszczalny jest jednak wybór do Zarządu maksymalnie 3 osób nieposiadających takiego doświadczenia. Postanowienie poprzedniego zdania nie ma zastosowania do osoby Prezesa.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W przypadku ustąpienia członków Zarządu w trakcie kadencji Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nieprzekraczającej jednej trzeciej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
3. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz terminu opłacania składki członkowskiej,
4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
6. przyjmowanie, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków z Klubu (z wyjątkiemczłonków honorowych),
7. ustalanie okresowych planów działania i budżetów rocznych Klubu,
8. powoływanie Komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu,
9. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach,
10. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

§ 28.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

§ 29.

1. Zarząd ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:
1) naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego statutu lub uchwał władz Klubu,
2) lekkomyślnego uprawiania sportu wysokogórskiego,
3) zachowania niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka Klubu.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, biorąc pod uwagę stopień zawinienia, okoliczności zdarzenia oraz dotychczasowe postępowanie członka Klubu, Zarząd, w drodze uchwały, może nałożyć na niego jedną z następujących kar:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka Klubu na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.
3. Osoba, na którą nałożono jedną z kar określonych w ust. 2, może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni, od dnia doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy przewodniczącego i Sekretarza. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, opiniowania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych oraz powoływania i odwoływania pełnomocnika ds. podpisywania umów z Zarządem.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiadawyłączne prawo przedkładania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
6. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech jej członków.

Rozdział 5.
Majątek i fundusze Klubu.

§ 31.

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz inne prawa majątkowe.
1. Źródłami majątku Klubu są:
1) składki członkowskie i opłaty wpisowe,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
3) dotacje, subwencje, udziały i lokaty,
4) darowizny, zapisy, spadki i środki z ofiarności publicznej,
5) przychody z działalności statutowej prowadzonej przez Klub,
6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub.
2. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika lub innego upoważnionego członka Zarządu.
3. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych uprawniona jest działająca indywidualnie każda z następujących osób: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik lub inny upoważniony członek Zarządu.
4. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6.
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 32.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej dwóch trzecich głosów.

§ 33.

Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekt stosownych uchwał.

§ 34.

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.


Za zgodność powyższego tekstu jednolitego Statutu z brzmieniem protokołów z Walnych Zebrań członków KW Warszawa świadczy Zarząd Klubu w osobach: Piotr Barankiewicz - prezes Zarządu, Paweł Przybysz - skarbnik.